245 sản phẩm Kymdan được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp còn hiệu lực do Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam cấp và 01 hồ sơ đang chờ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

 
245 sản phẩm Kymdan được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp còn hiệu lực do Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam cấp và 01 hồ sơ đang chờ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.