CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Chứng nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.

Phòng Thí Nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và ISO/IEC 17025:2017, mang số hiệu VILAS 207, đã được cấp chứng nhận phù hợp lần đầu vào năm 2006 và liên tục được đánh giá định kỳ 3 năm một lần (vào các năm 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024), duy trì hiệu lực chứng nhận cho đến năm 2027.

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2006

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2009

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2012

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2015

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2005 cấp năm 2018

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2017 cấp năm 2020

   

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan

phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025: 2017 cấp năm 2021

 

 

 

Chứng chỉ công nhận Phòng Thí Nghiệm Kymdan phù hợp bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 cấp năm 2024

 

 • Phòng Thí Nghiệm Kymdan

  Ý nghĩa bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và ISO/IEC 17025:2017

  Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005, yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm, thử nghiệm và hiệu chuẩn, thay thế cho phiên bản tiêu chuẩn phát hành năm 1999 đã từng được áp dụng để công nhận cho 25000 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới nơi diễn ra các hoạt động thử nghiệm sản phẩm mẫu và hiệu chuẩn các thiết bị đo. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn lớn hơn nhiều những gì mà con số này thể hiện vì nhiều quốc gia coi việc áp dụng tiêu chuẩn này là một yêu cầu về mặt pháp lý. Thêm vào đó, các văn bản xây dựng dựa trên tiêu chuẩn này còn được các phòng thử nghiệm áp dụng trong các ngành cụ thể như dược phẩm, vi sinh học.

  Tổng thư ký của tổ chức ISO, ông Alan Bryden cho biết: "Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội. Năng lực của các phòng thí nghiệm cần tạo ra sự tin cậy cho các doanh nghiệp khi thử nghiệm các sản phẩm mới hoặc khi cần bảo đảm rằng các sản phẩm thành phẩm đã phù hợp để đưa ra thị trường, của các cơ quan quản lý và giới chức thương mại khi cần bảo đảm về các sản phẩm trong nước hoặc sản phẩm nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường hoặc để bảo đảm về chất lượng và độ tin cậy của các thử nghiệm và phân tích có liên quan đến những nguy cơ về môi trường, sức khoẻ hoặc an toàn".

  Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 bao gồm tất cả các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần đáp ứng khi muốn chứng tỏ cho khách hàng và các cơ quan quản lý biết rằng họ có một hệ thống quản lý giúp kiểm soát toàn bộ các quá trình hoạt động và rằng những quá trình này có đủ năng lực kỹ thuật và có thể đưa ra những kết quả chính xác về mặt kỹ thuật. Các cơ quan công nhận năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn sẽ sử dụng tiêu chuẩn này làm nền tảng cho việc công nhận.

  Còn theo Peter Van Leemput, người đứng đầu nhóm chuyên gia của ISO xây dựng tiêu chuẩn này: "Các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đáng tin cậy là những phòng thí nghiệm đã được công nhận là có đủ năng lực. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn công nhận phòng thí nghiệm và cũng giống như phiên bản trước đó, tiêu chuẩn này sẽ được các doanh nghiệp và chính phủ các nước trên thế giới tin tưởng".

  Tiêu chuẩn mới được sửa đổi dựa trên phiên bản năm 1999 nhằm bảo đảm sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Hệ thống quản lý chất lượng- Yêu cầu. Việc sửa đổi tiêu chuẩn cũ là việc làm cần thiết vì hiện nay việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được thực hiện ở nhiều tổ chức, trong đó có tổ chức, doanh nghiệp mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phục vụ.

  Cũng cần nhấn mạnh rằng cho dù phiên bản cũ và mới có sự tương thích nhưng chúng không có khả năng thay đổi cho nhau. Mặc dù cả hai tiêu chuẩn có thể được các phòng thí nghiệm áp dụng để làm cơ sở chứng tỏ độ tin cậy cho khách hàng nhưng chỉ có tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 mới có khả năng chứng tỏ năng lực kỹ thuật cụ thể của các phòng thử nghiệm.

  Các phòng thí nghiệm có thể được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 hoặc được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hoặc theo cả hai tiêu chuẩn nhưng các quá trình chứng nhận hoặc công nhận phải là hai quá trình khác nhau. Dù sao từ nay trở đi, các phòng thử nghiệm và các nhà đánh giá đều được tạo điều kiện thuận lợi đáng kể nhờ sự thống nhất giữa hai tiêu chuẩn.

  Các yêu cầu kỹ thuật của cả hai tiêu chuẩn cũ và mới đều không có sự khác biệt đáng kể. Các thay đổi liên quan chủ yếu đến các yêu cầu về quản lý trong văn bản để thể hiện nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đặc biệt trong việc phân tích sâu hơn về trách nhiệm của cấp quản lý cao nhất, về cam kết cải tiến liên tục hiệu quả của hệ thống quản lý, về sự thoả mãn của khách hàng và về trao đổi thông tin nội bộ và khách hàng đối với hệ thống quản lý.

  Ông Peter Van Leemput kết luận: "Các phòng thử nghiệm đã mô tả và kiểm soát các quá trình hoạt động của mình theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 1999 thì sẽ chỉ cần có những thay đổi nhỏ về các quy trình hiện tại là đủ để bảo đảm thoả mãn các định hướng mới về yêu cầu quản lý".

  Tổ chức quốc tế về chứng nhận phòng thí nghiệm ILAC đã đưa ra một thời kỳ quá độ kéo dài hai năm kể từ ngày xuất bản phiên bản mới này (ngày 12 tháng 5 năm 2005) - để các phòng thí nghiệm đã được chứng nhận có thể điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn mới.

​Từ năm 2021, Phòng Thí Nghiệm Kymdan tiếp tục nhận chứng chỉ chứng nhận phù hợp với bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017, số hiệu VILAS 207 cho lĩnh vực Cơ, Hóa.
ISO/IEC 17025:2017 là bộ tiêu chuẩn hiện hành thay thế cho phiên bản tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, cập nhật một số thay đổi nhất định đối với yêu cầu về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, cụ thể bao gồm 8 điều khoản: 1. Phạm vi áp dụng; 2. Tài liệu viện dẫn; 3. Thuật ngữ và định nghĩa; 4. Yêu cầu chung; 5. Yêu cầu về cơ cấu; 6. Yêu cầu về nguồn lực; 7. Yêu cầu về quá trình; 8. Yêu cầu về hệ thống quản lý.

(Tham khảo www.iso.org).

 

 

 

Các chứng nhận khác