CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Mousse cao su thiên nhiên nệm Kymdan có khả năng kháng cháy, được chứng nhận bởi Bureau of Household Goods and Services, California, USA

Mousse nệm Kymdan có khả năng kháng cháy, được chứng nhận bởi Bureau of Household Goods and Services, California, USA, cấp giấy phép nhập khẩu vào USA lần đầu vào năm 2004 và liên tục được cấp và duy trì hiệu lực cho đến năm 2025.

Năm 2004-2006

Năm 2006-2008

 

Năm 2008-2010

 

Năm 2010-2012

 

 

Năm 2012-2014

 

Năm 2014-2016

 

Năm 2015-2017

 

Năm 2017-2019

 

Năm 2019-2021

 

 

 

 
 
 
Mousse nệm Kymdan có khả năng kháng cháy, được chứng nhận bởi Bureau of Household Goods and Services, California, USA cấp năm 2021 có hiệu lực đến ngày 31/05/2025.


Các thông tin liên quan:

 Thông tin kỹ thuật về khả năng kháng cháy.
 Nguyên Chủ  tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Kymdan nói gì về tấm nệm cao su kháng cháy?